โนเบลสถาปนิก (Nobel Architect) ศูนย์ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและรับสร้างบ้าน ครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ กว่า 10 ปี จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 081-0744966. อีเมล nobelarch@gmail.com

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

 • ดู 3671 times

ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน (Building Step)

การเตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน


 • กำหนดงบประมาณ

  ว่าเรามีงบสร้างบ้านเท่าไหร่ และต้องบวกค่าตกแต่งภายใน คร่าวๆประมาณ 20-30%  ถ้าต้องกู้เราควรเตรียมเงินสำรองอีกประมาณ 20% ไว้เพื่อสำรองจ่ายก่อนหากเงินจากทางธนาคาร มาล่าช้า

 • สำรวจที่ดิน

  ที่จะสร้างว่ามีขนาดเท่าไหร่ รูปร่างของที่ดินเป็นอย่างไร (ในโฉนดจะมีรูปร่างของที่ดิน) เพื่อการเลือกแบบบ้าน ที่เหมาะสมลงตัวกับที่ดินของเรามากที่สุด

 • เตรียมข้อมูล

  จำนวนผู้พักอาศัย ความต้องการของสมาชิก ชนิด,ขนาดและจำนวนของห้อง ที่ต้องการใช้งาน

 • เลือกแบบบ้าน

  รวมถึงจำนวนชั้นที่ต้องการ (ไม่ควรมากเกินกว่าความจำเป็น)

 • เริ่มการออกแบบแปลนและรูปหน้าตาอาคาร

  โดยสถาปนิกของบริษัท

 • กำหนดเรื่องวัสดุต่างๆ

  เช่น กระเบื้อง ผนัง ระบบน้ำ ระบบไฟ สุขภัณฑ์ และประตูหน้าต่าง เป็นต้น

 • กำหนด ชนิดของวัสดุที่เราต้องการ และสำรวจราคาโดยประมาณ

  ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากและต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วบริษัทจะทำใบเสนอราคามาพร้อมกับแบบบ้าน

 • ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างกับทางรัฐ

  เข่น สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ขอสินเชื่อธนาคาร

  จัดเตรียมเอกสารพวกการเงิน เช่น BOOK BANK, สลิปเงินเดือน เป็นต้น

 • ขออนุญาตใช้ ประปา และไฟฟ้าชั่วคราว

  เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยที่เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำมิเตอร์ (ทางบริษัทจะชำระค่าน้ำ-ค่าไฟระหว่างก่อสร้าง)

 • ทำสัญญาก่อสร้าง

  แบ่งชำระค่าจ้างตามเนื้องาน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง


 • 1. ที่ดิน ที่ต้องการจะปลูกสร้าง อยู่ในเขตพื้รที่จังหวัดอุบลราชธานีและทั่วภาคอีสาน

 • 2. ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้เข้าทำการปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 • 3. ต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อ เข้าถึงได้โดยสะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน

 • 4. ดำเนินการถมที่หรือปรับที่ดินให้มีระดับเรียบสม่ำเสมอ ตัดหญ้ารก ต้นไม้ ขุดตอไม้ เก็บขยะ ตลอดจนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (ถ้ามี) และขนออกนอกบริเวณที่ปลูกสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่ทางบริษัทจะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง

 • 5. จัดสถานที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงภายในรัศมี 100 เมตร กับสถานที่ก่อสร้างให้บริษัทฯ เพื่อสร้างโกดัง กองเก็บวัสดุและใช้สำหรับเป็นที่พัก อาศัยของคนงานและสุขาชั่วคราว ในระหว่างการก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ

 • 6. กรณีที่ต้องมีการขออนุญาตผ่าน ทางเข้าออกเขตก่อสร้างและ/หรือต้องมีการเสียค่าอนุญาต หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการผ่านทางเข้าออกเขตก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างต้องรับเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 • 7. กรณีที่ที่ดินของท่านมีรั้วหรือกำแพงเดิมอยู่ หากกำแพงรั้วของท่านเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น การตอกเข็ม หรือการขนส่งวัสดุ ท่านจะต้องทำตามคำแนะนำของบริษัท ในการรื้อถอนหรือทุบทิ้ง

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบบ้าน


 •      1. ทางบริษัท มีแบบบ้านมาตรฐานที่ออกแบบไว้ หลากหลายสไตล์และมีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการของท่าน ได้มาตรฐานด้านวิศวกรรม และมีความมุ่งมั่นในการออกแบบทุกแบบ สวยงามมีพื้นที่ใช้สอย ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และที่สำคัญต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เมืองร้อน อย่างประเทศไทย โดยมีทีมงานที่ให้คำแนะนำแก่ท่าน ตั้งแต่เริ่มจนบ้านแล้วเสร็จ เพื่อช่วยให้บ้านของท่าน สามารถก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับที่ดินและงบประมาณของท่านมากที่สุด

 •      2. กรณีที่ให้ทางบริษัทออกแบบบ้านใหม่ แล้วให้เป็นผู้ปลูกสร้าง ทางเราจะไม่คิดค่าแบบบ้าน แต่ถ้าท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัทเป็นผู้ปลูกสร้าง ทางเราจะคิดค่าแบบบ้านเป็นจำนวนเงิน 2% - 5% ของราคาค่าก่อสร้าง (ขึ้นอยู่กับราคาค่าก่อสร้าง)โดยทั้งสองกรณีจะต้องวางมัดจำ 30,000บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ตกลงให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบ

 •      3. หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบมาตรฐานของทางบริษัทหรือให้ทางบริษัทออกแบบบ้านใหม่ ทางเราพร้อมที่จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่าน โดยทางเราจะปรับแบบฟรี ให้กับท่าน 3 ครั้ง หากยังต้องการให้ ทางเราปรับแบบอีก จะมีขั้นตอน ดังนี้

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง


 •      ทางบริษัทได้ทำการคัดสรร วัสดุต่างๆ ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างทีดี โดยท่านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและราคา

ขั้นตอนที่ 4 การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้าน


 •      ทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน และ ขอติดตั้งมิเตอร์ประปา, ไฟฟ้า,โทรศัพท์ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการเพียงแต่เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามใบ เสร็จรับเงินที่หน่วยราชการเรียกเก็บ (ทางบริษัทไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในราคาบ้าน และการขอมิเตอร์นี้ขอในนามท่าน ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ดำเนินการแทน) สำหรับในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าและประปาผ่านบริเวณก่อสร้าง ทางเราจะเป็นผู้ดำเนิน การขอให้ โดย ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ทางการไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บตาม จริง โดยสำรองจ่ายให้ทางเราในวันทำสัญญา พร้อมมอบอำนาจให้ทางบริษัทดำเนินการแทน

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 5 การทำสัญญาก่อสร้างบ้าน


 •      การทำสัญญาก่อสร้างท่านสามารถมาทำได้ที่บริษัท หรือถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถไปบริการ ณ บ้านของท่านหรือสถานที่ที่ท่านสะดวก โดยจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน ตั้งแต่วันที่ได้ มีการนัดหมายกัน กรณี ที่ท่านขอยกเลิกวัสดุอุปกรณ์กับทางโนเบลสถาปนิกและ ประสงค์จะจัดส่งวัสดุมาที่หน้างานก่อสร้างเอง ท่านจะต้องจัดหามาให้ครบภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนด ทั้งนี้เพื่อมิให้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ต้องขยายออกไปจากที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินงานก่อสร้างบ้าน


หมายเหตุ

 

 

หลักฐานการขอสินเชื่อ

 

การยื่นเรื่องขอสินเชื่อ

 

     ทางบริษัท มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพคู่คุณค่าสถาปัตยกรรม เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้คุณพิจารณา เรารับสร้างบ้านโดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และช่างมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องบ้านอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์และผลงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย มานานกว่า 10 ปี

 

     เราพร้อมที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่สั่งสมมา เพื่อให้ท่านได้บ้านมีคุณภาพ การก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด นอกเหนือจากคุณภาพงานก่อสร้าง เรายังให้ความสำคัญกับงานออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุที่ง่ายแก่การดูแลรักษา ให้คงสภาพที่ใช้งานได้ดีและยาวนาน ไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาในภายหลัง

 

บริการพิเศษสำหรับลูกค้า

 

 

back to top

สร้างบ้าน...รับสิทธิพิเศษ !

 1. บริการออกแบบ...ฟรี
 2. บริการประเมินราคา...ฟรี
 3. บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
 4. บริการติดต่อสถาบันการเงิน...ฟรี
 5. บริการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและขอเลขที่บ้าน...ฟรี
 6. บริการขอมิเตอร์น้ำประปา และมิเตอร์ไฟฟ้า...ฟรี
 7. ปั๊มน้ำ HITACHI ขนาด 150 วัตต์...ฟรี
 8. ถังน้ำสำรองขนาด 1,000ลิตร...ฟรี
  ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***
  Mobile        : 081-0744966
  ID Line       : 0810744966
  Facebook   : NobelHouseBuilder

แผนที่

 • แผนที่-เดินทาง

  แผนที่-เดินทาง โนเบลสถาปนิก (Nobel Architect) ศูนย์ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและรับสร้างบ้านครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี บริเวณริมถนนชยางกูร เยื้องกับห้าง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง…

ติดตามเราบน Facebook

Top of Page